lybniz2.png

lybniz1.png
lybniz3.png

Este programa permite graficar funcións en linux dunha maneira sinxela e moi rápida. Pode debuxar ata 3 funcións á vez.

Los operadores son + – * / ^ para a suma, resta, multiplicación, división e potencia respectivamente, tamén se pode traballar coas variables "pi" e "e". Conta coas funcións da librería estandar de python:
 • acos( )
 • asin( )
 • atan( )
 • atan2( )
 • ceil( )
 • cos( )
 • cosh( )
 • degrees( )
 • exp( )
 • fabs( )
 • floor( )
 • fmod( )
 • frexp( )
 • hypot( )
 • ldexp( )
 • log()
 • log10()
 • modf()
 • pow()
 • radians()
 • sin()
 • sinh()
 • sqrt()
 • tan()
 • tanh()
Nota: Para representar a función seno, hai que poñer sin, posto que está en inglés.